Bạn đã biết về giới từ và các vấn đề liên quan tới giới từ trong tiếng anh như: Phân loại giới từ, cách sử dụng cũng giới từ, tuy nhiên có một số giới từ dễ dùng với nhau mà bạn chưa biết.

At và In

Cả hai đều dùng để chỉ: ở một nơi nào, nhưng nghĩa hơi khác nhau.
• At: ở tại nơi nào, có thể ở trong, ở ngoài, ở bên cạnh nơi ấy.
Ví dụ: +I am at home: Tôi ở nhà
Tôi có thể: Ở trong, ở ngoài sân, trong nhà, ngoài vườn, ở cổng.
• In: Chỉ có thể ở trong nơi nào nhất định mà thôi.
Ví dụ:
+ I sit in my room: tôi ngồi trong phòng.

In và Into

In và Into đều có nghĩa là: trong nhưng khác nhau ở điểm sau:
• In: Ở trong (ở sẵn bên trong)
Ví dụ: He is in the room, in the garden…Nó ở trong phòng, trong vườn…
• Into: Chỉ sự chuyển động ngoài vào trong bao giờ cũng đi theo một động từ chỉ sự chuyển động.
Ví dụ:
+ He went into the room
Nó đi vào trong phòng

Những giới từ dễ dùng lẫn nhau

To và Till

Cả hai đều có nghĩa: cho tới khi (chỉ về thời gian).
Ví dụ: He works from six till ten.
(hoặc) He works from six to ten.
Nó làm việc từ sáu giờ đến mười giờ.

From và since

Cả hai đều có nghĩa là: từ
• From: có thể dùng cho thời gian và nơi chốn.
Ví dụ: + He works from eight till ten.
Nó làm việc từ tám đến mười giờ.
• Since: chỉ có thể dùng cho thời gian mà thôi,
Ví dụ:
+ I have been here since Monday.
Tôi đã ở đây từ thứ hai.

Since và For

• Since: đứng trước ngày tháng (date) hoặc một điểm thời gian.
Ví dụ:
+ I have learned English since last year.
Tôi đã học tiếng Anh từ năm ngoái.
• For: đứng trước tiếng chỉ một khoảng thời gian kéo dài (duration).
Ví dụ:
+ I have learned English for three years.
Tôi đã học tiếng Anh được ba năm.

During và For

• For: đứng trước tiếng chỉ khoảng thời gian kéo dài (a period of time).
• During: đứng trước tiếng chỉ một khoảng thời gian bằng tên riêng, hoặc những danh từ chỉ thời gian đã được xác định bằng những tiếng: this, that, those, my…

• During có khi chỉ tác động xảy ra một lúc nào trong quãng thời gian đó mà thôi.
Ví dụ:
+ It rained all Monday but stopped raining during that night.
Trời mưa suốt ngày thứ Hai và tạnh vào đêm đó.

After và behind

Cả hai đều có nghĩa là: sau; nhưng:
 After là giới từ vừa chỉ thời gian vừa chỉ nơi chốn:
Ví dụ: + He comes after five o’clock.
Nó đến sau năm giờ.
• Behind là giới từ chỉ nơi chốn mà thôi.

Ví dụ:

Không nên sử dụng

He comes behind five o’clock.

I shall finish my task behind this morning.

Hãy dùng

He comes after five o’clock.

I shall finish my task after this morning.

By và with

• By dùng trong câu bị động (passive) để chỉ người làm (agent).
Ví dụ: + A song can be sung by her.
Bài hát có thể được hát từ cô ấy.
• With đi với từ chỉ phương tiện (means) dùng trong câu bị động cũng như trong câu chủ động (active).
Ví dụ: + The mountain is covered with snow.
Núi có tuyết phủ.

Trong quá trình học tiếng Anh, nhiều người cảm thấy khá khó khăn khi phân biệt các giới từ, đặc biệt là khi chúng được dùng lẫn nhau. Chính vì thế bạn cần có tài liệu học tiếng Anh cho người đi làm để rèn luyện phần ngữ pháp này.

LEAVE A REPLY