Đối với những người mới bắt đầu học tiếng Anh thì giới từ là một trong những phần khó học và khó nhớ nhất. 

Chính vì vậy, bài viết sẽ chia sẻ một số cách sử dụng giới từ cơ bản nhất trong tiếng Anh giúp người mới học dễ dàng vận dụng hơn.

Giới từ là gì?

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu.

Giới từ dùng để chỉ vị trí, nơi chốn của các vật, sự vật.

Giới từ dùng để chỉ vị trí, nơi chốn của các vật, sự vật

Ví dụ:

-on (ở trên), in (ở trong), behind(đằng sau), from to (từđến),under (bên dưới), between (ở giữa), of (của), behind (đằng sau), beside (bên cạnh), infront of (đằng trước)

-They are in the pencil box. (Chúng ở trong hộp bút chì).

– A book is on the talbe, (Một quyển sách ở trên bàn).

-Lan is between Minh and Phuong. (Lan ở giữa Minh và Phương).

-There is a cat under the table. (Có một con mèo ở dưới gầm bàn).

+ Giới từ dùng để chỉ thời gian:

-On: đi với thứ, ngày

Ví dụ: I have Music on Monday. (Tôi có môn Nhạc vào thứ Hai).

-At: đi với giờ

Ví dụ: I get up at seven o’clock. (Tôi ngủ dậy vào lúc 7giờ)

Cách xin đi đường và các biển báo bằng tiếng Anh

Để hỏi đường đến một địa điểm nào đó các em sử dụng cấu trúc sau:

Excuse me, where is + địa điếm cần đến? (Xin lỗi chotôi hỏi,nằm ở đâu?)

Câu trả lời:

Turn right. (Rẽ phải).

Turn left. (Rẽ trái).

Go straight ahead. (Đi thẳng).

Stop. (Dừng lại).

It’s on your left.(Ở bên tay trái).

It’s on your right. (Ở bên tay phải).

It’s overthere. (Ở đằng kia).

Ví dụ:

-Excuse me, where’s the museum? (Xin lỗi cho tôi hỏi, bảo tàng nằm ở đâu?)

Turn right. It’s on your left. (Bạn hãy rẽ phải. Nó nằm bên tay trái).

Thank you very much. (Cảm ơn rất nhiều)

You’re welcome (Không có gì)

-Execuse me, where’s the zoo? (Xin lỗi cho tôi hỏi, vườn bách thú nằm ỏ đâu?)

Go straight ahead. It’s on your right. (Bạn cứ đi thẳng. Nó nằm bên tay phải) Thank you very much. (Cảm ơn rất nhiều)

You’re welcome. (Không có gì).

Động từ chỉ sở thích

Khi muốn nói về sở thích, mong muốn các em dùng động từ like (thích) hoặc want (muốn).

+ Dạng khẳng định:

I

They   +  like + Danh từ

We

She     +    likes + Danh từ

He  

Ví dụ:

-I like football. (Tôi thích môn bóng đá).

-She likes bears. (Cô ấy thích những con gấu).

I

They  +  want + to + V (động từ nguyên dạng)

We

 

She +   likes + to + V (động từ nguyên dạng)

He

Ví dụ:

-She wants to be a singer. (Cô ấy muốn trở thành ca sĩ).

-1 want to go to the zoo. (Tôi muốn đi đến vườn bách thú).

-He wants to be a taxi driver. (Cậu ấy muôn trở thành một người lái tắc xi).

+ Khi không thích, hoặc không muốn điểu gì, các e chỉ cần dùng dạng phủ định của like và want.

I

They  + don’t (do not) like + Danh từ/to + V (động từ nguyên dạng)

We

She   +  doesn’t (does not) like + Danh từ/to + V (động từ nguyên dạng)

He

Ví dụ:

-I don’t like meat. (Tôi không thích ăn thịt).

-He doesn’t like fish. (Anh ấy không thích ăn cá).

-They don’t like football. (Họ không thích bóng đá).

– She likes to play badminton. (Cô ấy không thích chơi cầu lông).

I

They  + don’t want + to + V (động từ nguyên dạng)

 

We

She   + doesn’t want + to + V (động từ nguyên dạng)

He

Ví dụ:

-I don’t want to go to the cinema. (Tôi không muôn đi xem phim).

-They don’t want to be workers. (Họ không muốn trở thành công nhân).

+ Dạng nghi vấn và câu hỏi:

            they

Do +    you      + want…………?

               we

Yes, they/we/I do/          No, I/they/we do not (don’t).

Does                         +   she

                                       he + want…………?

Yes, she/he does./                 No, she/he does not (doesn’t), do + you/ they + want……?

What                         +          does + she/he + want…….?

Ví dụ:

-Do you like fish? (Bạn thích ăn cá chứ?).

Yes. I do. (Có. tôi có thích).

-Does he like tigers? (Cậu ấy thích hổ phải không?).

No, he doesn’t. He likes bears. (Không, cậu ấy không thích. Cậu ấy thích gấu).

-What do you like? (Bạn thích cái gì?).

-Do you want to be a singer? (Bạn muốn trở thành một ca sĩ phải không?).

Yes, I do. (Vâng, đúng vậy).

-What do you want to be? (Bạn muốn trở thành gì?).

Với bài viết về các giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng hy vọng sẽ giúp cho người mới bắt đầu học tiếng Anh tốt và hiệu quả hơn.