Việc hình thành biểu tượng v toán sơ đẳng cho tr 5 -6 tuổi là một trọng tâm những nội dung lớn của chương trình giáo dục cho tr Mầm non. Nhằm phát triển trí tu và các mặt khác của nhân cách toàn diện, góp phần quan trọng vào việc chuẩn b cho tr học toán ph thông.

Việc làm này không ch có ý nghĩa lớn nao đối vi các nhà nghiên cứu mà đối với các trường Mầm non phải đặc bịêt là các giáo viên Mần non cần nắm vững những nội dung chương trình và thường xuyên m rộng nội dung chương trình.

Ngoài việc cung cấp cho tr những kiến thc, k năng mới mà còn phải thường xuyên t chức cho tr luyện tập bằng các bi pháp phù hp nhằm ôn luyện, củng c và nâng cao chất lượng các biểu tượng v hinhg khối cho tr.

Tôi xây dựng h thống t chức trò chơi học tập nhằm ôn luyện. củng c làm quen những kiến thức, k năng v hình khối như phân biệt nhận biết các dạng t đơn giản đến phức tạp, kết qu thu được phù hp với gi thuyết khoa học mà tôi đã đưa ra.

Trong quá trinh nghiên cứu thực trạng, tôi nhận thấy biểu tượng hình khói của tr còn nghèo làn, hạn chế.

Nguyên nhân hoàn toàn không ph thuộc vào phía tr. Không phải là do tr không có kh năng lĩnh hội những kiến thức, k năng cơ bản và m rộng v nội dung toán học sơ đẳng nói chung mà do chúng ta chưa giúp tr ghi nh sâu sắc và m rộng những biểu tượng toán học sơ đảng đó.

 

Chính vì vậy công việc nghiên cứu tìm tòi những biện pháp dạy học có hiệu qu đ h tr phương pháp hình thành biểu tượng v hình khi nói riêng và biểu tượng v toán học nói chung là rất cần thiết và luôn luôn đổi mới những người tâm huyết với ngh, với tr.