Nếu tr chơi không hng thú thì cho tr đổi v trí chơi nhóm chơi

Bước 3: Nhn xét và đánh giá sau khi chơi

Cô nhn xét quá trình chơi, khuyến khích tr tích cc chơi.

3.3. cách đánh giá kết qu thc nghim

Hiu qu ca vic t chc trò chơi hc tp nhm hình thành vic phát trin ngôn ng cho tr được th hin các mc độ khác nhau theo các tiêu chí sau:

  • Khi lượng ngôn ng
  • Kh năng vn dng ngôn ng đã có vào hot động chơi và các hot động khác trong cuc sng.

3.4. Cách ly s liu và k thut đo

Bước 1: Các giáo viên tiến hành thc nghim đều đã được hướng dn phương pháp thc nghim và cách ghi li kết qu các bài tp kho sát trên tr.

Bước 2: Tiến hành đo mc độ phát trin ngôn ng ca tr bng bài tp kho sát 20 tr trong nhóm đối chng và 20 tr trong nhóm thc nghim ti m thi đim như nhau

Bước 3: Sau khi đo tiến hành phân tích và tng hp các biên bn theo các tiêu chí đã địng ghi thành s liu thng kê biên bn ln đầu và ln cui ca mi tr